Биздин ю тубымызга кирендер https://www.youtube.com/chann...

Спорт

Жерлесіміз ел намысын қорғады

 

21-29 тамыз аралығында Үндістан мемлекетінің Гувахатти қаласында қол күресінен Азия чемпионаты өтті. Жарысқа 7 мемлекет: Ирак, Иран, Өзбекстан, Оңтүстік Корея, Қырғызстан, Қазақстан және Үндістаннан 400 адам қатысты. Қазақстан Республикасының құрамасында Шу ауданының тұрғыны, біздің жерлесіміз, №30 БЖСМ-нің қол күресінен оқытушы-жаттықтырушысы Мұстафаев Хафиз 110 кг салмақ дәрежесінде сынға түсіп, ІІІ-ші орынға ие болды. 

Жалпыкомандалық есепте Қазақстан құрама командасы І-ші орынды жеңіп алды.

Суретте: Хафиз Мұстафаев жеңіс тұғырында.


 

                                **  **  **

Осы спорттық фестивальѓа біздіњ ауданныњ таѓы бір спортшысы, аудандық №30 БЖСМ-ніњ еркін к‰рес жаттықтырушысы Хадцуев Рамазанныњ қол астында жаттыѓатын Тоқымбеков Ѓани 85 кг салмақ дғрежесінде жењімпаз атанды.  Спорттық фестивальдыњ тµраѓасы, Мғскеу қаласыныњ  мэрі Ю.М.Лужков жғне жарысты ±йымдастыру комитетініњ тµраѓасы, граф П.П.Шереметьевтіњ қолдары қойылѓан диплом жғне медальмен марапатталды.

№ 30 БЖСМ-ніњ директоры С.Ғбдіманапов жењімпаздарды олимпиада биіктерін баѓындыруѓа ақ жол тілеп, қ±ттықтады.

Н.КЕНБАЕВ,

№30 БЖСМ директорыныњ оқу ісі жµніндегі орынбасары.

 

Т¦РЫСҚ¦Л АТЫНДАЃЫ ТУРНИР

Тамыз айыныњ ‰шінші онк‰ндігінде аудан ғкімдігі денешынықтыру жғне спорт бµлімі мен Кµпжановтар ғулеті ењбек ардагері Т±рысқ±л Кµпжановты еске алуѓа арналѓан кіші футболдан ауданаралық турнир µткізді. Жарысқа кµршілес Мойынқ±м ауданынан да спортшылар келіп, турнирдіњ тартысты µтуіне атсалысты.

М.Мғметова атындаѓы орта мектептіњ кіші футбол алањына жиналѓан кµпшіліктіњ алдында ауыл ғкімі Жайсанбек Бекбосынов ењбек ардагері, марқ±м Т±рысқ±л Кµпжанов атындаѓы турнирдіњ т±сау кесер ойынына сғттілік тілеп,  жарыстыњ дғст‰рге айналуына ниеттес екендігін білдірді. Ақсақалдыњ ‰лкен ±лы Балтабай Кµпжанов пен қызы Света Кµпжанова жиналѓан ж±ртты ғкелерініњ µмірбаянымен таныстырып, футболшылардыцњ жењіс т±ѓырына талмай жетулерін тіледі. Осы арада сғл шегініс жасап, оқырмандарды Т±рысқ±л Кµпжановтыњ ѓ±мырдерегімен қысқаша қ±лаѓдар етуді жµн кµрдік.

Т±рысқ±л ақсақал 1910 жылы Дулат ауылындаѓы Н±рақ б±лаѓыныњ бойында д‰ниеге келіпті. Бала кезінде ауыл молдасынан ескіше тіл сындырып, қара таныѓан ол кейін Новотроицкіге келіп, сауатсыздықты жою мектебінен білім алады. Алѓашқыда ењбек жолын есепшіліктен бастаѓан ол, 1933-1935 жылдар аралыѓында «Тењдік», «Молотов» колхоздарын басқарады. 1937 жылы «халық жауы» деген жаламен ±сталып, «ит жеккенге» айдалып кете барѓан. Ол жақта қазақ халқыныњ зањгер ѓалымы Ахмет Байт±рсыновпен бірге болып, ±лы адамныњ алтындай ақыл-кењестерін тыњдайды. µсиеттерін ±рпақтарына жеткізеді.

1942 жылы неміс фашистері Кавказѓа жақындаѓанда бекініс шептерін салу ‰шін сондаѓы ењбек армиясына ауыстырылады. 1945 жылы қорѓаныс шептерін салуда кµрсеткен ‰здік ењбегі ‰шін Жењіс к‰ніне орай мерзімінен б±рын босатылады.

КСРО Жоѓарѓы Кењесі Президиумыныњ 1989 жылѓы 16 қањтардаѓы «1930-40 жылдар аралыѓында жғне 50-ші жылдардыњ басындаѓы саяси қуѓын-с‰ргін қ±рбандарына қатысты ғділдікті орнату ‰шін қосымша шаралар туралы» Жарлыѓына сғйкес Т±рысқ±л ақсақал 1990 жылѓы 21 қарашада толық ақталады. Алайда, µмірінде ешкімніњ ала жібін аттамаѓан абзал жан µзініњ т‰йірдей кінғсі  жоқтыѓын ести алмай, 1974 жылы 64 жасында кµз ж±мыпты.

Б‰гінде Т±рысқ±л ақсақалдан µрбіген ‰ш ±л, бір қыздан 17 немере, 19 шµбере бар. ‡лкен ±лы Балтабай кµп жылдар бойы Киров атындаѓы кењшарда бригадир, бµлімше мењгерушісі болып ж±мыс істеді. Ерен ењбегініњ µтеуіндей оныњ омырауында «Қ±рмет белгісі» ордені мен «Ењбектегі ерлігі ‰шін»  медалі жарқырайды. Қызы Света  Мойынқ±м ауданында т±рады, зейнеткер.

Екінші ±лы Балѓабай Алматы облыстық ауыл шаруашылыѓы басқармасында қызмет еткен, қазір Алматы қаласында жеке кғсіпорында ењбек етеді.

‡шінші ±лы Балықбай кезінде Киров кењшарында бас экономист, Бғйдібек ауылыныњ ғкімі, «Дулат» ¤К, «Дулат-8» ЖШС-ніњ директоры болып қызмет атқарѓан. Б‰гінде аудандық қаржы бµлімінде қызмет істейді.

... Турнирдіњ ашылу салтанатында спортшылар атынан Азамат Ошанов сµйлеп, Кµпжановтар ғулетіне заттай сыйлықтар тапсырды. Сондай-ақ, Қ.С‰ттібаев, Б.С±раншиевтер спортшыларѓа ақ тілектерін айтып, жарыс жолында сғттілік тіледі.

Жасыл алањѓа шыққан 8 команда 2 топқа бµлініп, жарыс ж‰лдесін сарапқа салды. Алѓашқы айналымда қарсыластарына дес бермеген «Дулат-Бғйдібек», «Тµле би», Шу қаласы командалары екінші айналымда да қарқындарын бғсењдетпеді. Жартылай финалда Тµле би командасы Шу қаласыныњ командасынан 2:3 есебімен ±тылып, жењісті қолдан беріп алды.

Бғйдібек ауылыныњ «Дулат-Бғйдібек» командасымен ақтық айқасқа т‰скен Шу қаласыныњ командасы қанша қайрат кµрсеткенімен бғйдібектіктерге жол берді. Сµйтіп, «Дулет Бғйдібек» командасы турнир жењімпазы атанды. Екінші орын Шу қаласыныњ, ‰шінші орын – Тµле би ауылыныњ еншісіне тиді.

Ойын соњында жењімпаз командаларѓа дипломдар, ақшалай-заттай сыйлықтар тапсырылды. Сондай-ақ, жекелеген ‰здік ойыншылар да марапаттаудан қ±р қалѓан жоқ. Мғселен, Тењіз Иманқ±лов (Бғйдібек-2) ‰здік қақпашы, Бақтияр Кењесбаев (Шу қаласы) – ‰здік қорѓаушы, ғрқайсысы қақпаѓа 5 доптан соққан Жангелді Байжолов (Тµле би) жғне Ѓазиз Т±рысқ±лов (Дулат-Бғйдібек)»с±р мерген» атанып, µз командаларыныњ мғртебесін кµтерді. Самат Шғріпбаев (Кењес, Мойынқ±м ауданы), Азамат Ошанов (Тµле би ауылы), Саѓындық Исабеков (Бғйдібек-2) секілді мғнерлі ойындарымен кµзге т‰скен ойыншылар марапатқа ие болды.

Жарысты ±йымдастырушылар Т±рысқ±л Кµпжанов есімін еске алуѓа арналѓан б±л турниді келесі жылы да µткізіп, дғст‰рге айналдыруды мақ±л кµрді.

 

Т.МОЛДАҚ¦ЛОВ.


Кіру формасы

іздеу

Күнделік

«  Қаңтар 2019  »
ДССсСрБсЖмСбЖс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Бағалау

Оцените мой сайт
Барлық жауаптар: 98

Статистика


Онлайн барлығы: 1
Қонақтар: 1
Қолданушылар: 0